Zarządzenie Nr 8 z 2017r. o cenach umownych

                                                         Zarządzenie Nr 8/2017                                                                              

                            Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.

                                                         w Skierniewicach

                                                    z dnia 18 grudnia 2017 r.

 

  w sprawie : wprowadzenia cen umownych

Na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:

 • 1

Wprowadza się ceny umowne za wykonane usługi:

 • transportowe przy wynajmie autobusów,
 • warsztatowe naprawy samochodów na zlecenie zewnętrzne,
 • parkingowe dla pojazdów powyżej 3,5 tony,
 • wymiana ogumienia.
 • 2
 1. Obowiązują opłaty za wozokilometr przy wynajmie wyszczególnionych typów autobusów, ustalone w oparciu o sporządzone oddzielne kalkulacje ( zał. nr 5

w wysokości jak niżej

LP

Wyszczególnienie

Stawka za wozokilometr netto zł

Stawka za wozokilometr brutto zł

1

Wynajmy obce:

   
 

MERCUS

3,24

3,50

 

MAN

4,17

4,70

2

Wynajmu dla pracowników

Do negocjacji

Do negocjacji

3

Wynajem dla szkół na baseny

-

Kurs na basen i powrót

 

Mercus

 

95,00

4

Wynajem dla szkół na wycieczki

   
 

MERCUS

3,24

3,50

 

MAN

4,17

4,50

       

                                                                             

 • 3                                                                     

                                                                          

Do kwoty wynajmu autobusów dolicza się wartość opłaty drogowej … ( winieta )  ? , oraz jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę a kierowca nie ma zapewnionych posiłków i noclegów do ogólnego rozliczenia dolicza diety oraz koszty noclegów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013 poz.167

 • 4

W przypadku usług standardowych jednodniowych, niewymagających indywidualnych kalkulacji stosuje się ceny ryczałtowe.

 • 5

W uzasadnionych przypadkach Prezes może podjąć decyzję o zmniejszeniu bądź zwolnieniu z opłat za wynajem autobusów.

 • 6

W przypadku powstałych uszkodzeń z winy osoby wynajmującej sporządza się protokół. Uszkodzenia i powstałe w czasie wynajmu zostaną usunięte przez wynajmującego, zaś najemca zostanie obciążony kosztami naprawy, które ureguluje w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.

 • 7

Rozliczenia kosztów dokonuje się na złożonego wniosku o wynajem i sporządzonej przez pracownika rozliczającego wyjazd kalkulacji , w terminie 3 dni od dnia w którym nastąpiło wynajęcie pojazdu stanowiącego Załącznik Nr 5.

 • 8

Za usługi warsztatowe na zlecenie zewnętrzne dla obcych podmiotów gospodarczych należy stosować obowiązujące zasady  i stawki roboczogodziny, wynikające z kalkulacji (zał. Nr 1.)

 • 9

Opłaty za usługi parkingowe należy stosować zgodnie z cennikiem ( zał. Nr 2.)

 • 10

Opłaty za wymianę opon stosować zgodnie z cennikiem ( zał. Nr 3)

 • 11

Opłaty za reklamę należy stosować zgodnie z  cennikiem ( zał. Nr 4)

 • 12

Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.

 • 13

Za prawidłowe stosowanie cen, naliczanie i pobieranie należności, odpowiedzialni są kierownicy zainteresowanych komórek organizacyjnych.

 • 14

Tracą ważność dotychczasowe ustalenia w sprawie stosowania cen.

 • 15

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 01 stycznia 2018 roku.

                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                                       Winicjusz Nowak

Otrzymują :

- wszystkie zainteresowane komórki organizacyjne.

                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1

       UKŁAD KALKULACYJNY USŁUG MOTORYZACYJNYCH ZEWNĘTRZNYCH

 1. Tabela

Lp

Wyszczególnienie

Kwota  w zł. lub %

1

Materiały użyte do naprawy - wg aktualnych cen zakupu

100% kosztów z fa-ry zakupu materiału

2

Materiały i zespoły z regeneracji  użyte do naprawy -                 wg aktualnych cen zakupu

100% kosztów z fa-ry zakupu materiału

3

Koszt zakupu

Poz. (1-2) + 20%

4

Robocizna za 1 rbh usług zewnętrznych

90 PLN brutto za

 1 rbh                            ( 73,17 PLN netto )

 1. Do napraw z tytułu nieumyślnych szkód spowodowanych przez pracowników MZK nie nalicza się narzutu z zysku i kosztów ogólnozakładowych.
 2. Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.

Cennik usług klimatyzacyjnych w pojazdach samochodowych na zewnątrz

Lp

Rodzaj  usługi

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 200g

81,30zł

100,00zł

2

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 300g

89,43zł

110,00zł

3

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 400g

97,56zł

120,00zł

4

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 500g

105,70zł

130,00zł

5

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 600g

113,83zł

140,00zł

6

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 700g

121,96zł

150,00zł

7

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 800g

130,09zł

160,00zł

8

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 900g

138,22zł

170,00zł

9

Sprawdzenie klimatyzacji i uzupełnienie do 1000g

146,35zł

180,00zł

10

Odgrzybianie klimatyzacji plus wymiana filtra kabinowego

32,52zł

40,00zł

11

Sprawdzenie szczelności klimatyzacji

48,78zł

60,00zł

12

Olej do sprężarki  100g

24,39zł

30,00zł

     

                                                                                                                                                     Załącznik Nr  2      

                                  CENNIK USŁUG PARKINGOWYCH BAZA MZK UL. CZERWONA 7

 

RODZAJ POJAZDU

                     

         CZAS POSTOJU

Do 1  godz.

 

Do ½ doby

Doba

Karnet

Ciężarowe do 3.5 t.

brutto

 

 

 

10,00

15,00

100,00

Samochody ciężarowe Ciągniki siodłowe+ przyczepy/naczepy od 3,5 t. do 12 t.

Autobusy do 25 miejsc

 

15,00

30,00

160,00

Samochody ciężarowe Ciągniki siodłowe+ przyczepy/naczepy

Powyżej 12 t.

Autobusy powyżej 25 miejsc

 

 

 

20,00

40,00

250,00

               

 

 

 

 1. Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.

                                                                                                                           Załącznik Nr 3

                                            CENNIK WYMIANY OGIMIENIA

 Samochody osobowe – felgi stalowe                                       Netto           Brutto

Wymiana opony z wyważeniem    - 1 szt.                               9,76 zł          12.00 zł        ( 4 szt.  –  48,00 zł )

Wymiana kół  z wyważeniem         - 4 szt.                                                    40,00 zł

Samochody osobowe – felgi aluminiowe                                Netto           Brutto

Wym. opony , ciężarki nabijane     - 1 szt.                               10,57 zł        13,00 zł       ( 4 szt. – 52,00 zł )

Wym. opony , ciężarki klejone     -  1 szt.                                 11,38 zł        14,00 zł       ( 4 szt. – 56,00 zł )

Samochody osobowe    –  ( SUV , VAN )                                   Netto           Brutto

Wymiana opony z wyważeniem    -  1 szt.                               13,82 zł          17.00 zł    ( 4 szt.  –  68,00 zł )

Wymiana kół  z wyważeniem         - 4 szt.                                                       40,00 zł     felgi stalowe

                                                                                                                                 48,00 zł     felgi aluminiowe

 

Samochody dostawcze o rozmiarze koła  14” – 17”                               Netto           Brutto

Wymiana opony z wyważeniem    - 1 szt.                                                16,26 zł          20.00 zł        ( 4 szt.  –  80,00 zł )

Samochody ciężarowe  o rozmiarze koła  17,5” – 22,5”                         Netto           Brutto

Wymiana opony z wyważeniem     - 1 szt.                                                48,78 zł         60,00 zł

Wymiana koła bez wyważenia   -      1 szt.                                                20,00 zł         24,60 zł

                                 z wyważeniem –   1 szt.                                                30,00 zł         36,90 zł

Wymiana opony bez wyważenia   -  1 szt.                                                 32,52 zł         40,00 zł

Wymiana opony ( koło dętkowe ) – 1 szt.                                                 36,58 zł         45,00 zł

Przechowanie opon przez sezon   -   1 kpl.                                                19,52 zł          24,00 zł

Wymiana opony w innych pojazdach bez konieczności wyważenia koła  -  7,32 zł netto  -  9 zł brutto  za 1 sztukę

Cena naprawy opony na zimno, uzależniona jest od użytego do naprawy wkładu naprawczego lub kołka minikombi

  

 1. Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.

 

                                                                                                               Załącznik Nr 4

CENNIK NA WOŻENIE REKLAM NA AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 ROKU.

 

1.Tabela

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

OKRES UMOWY

KWOTA BRUTTO

REKLAMA NA CAŁY AUTOBUS

 

-WPŁATA JEDNORAZOWA

 

12 MIESIĘCY

10.824 zł

 

6 MIESIĘCY

5.658   zł

 

3 MIESIĄCE

2.952   zł

 

1 MIESIĄC

1.107   zł

REKLAMA NA JEDNĄ BURTĘ AUTOBUSU

 

- WPŁATA JEDNORAZOWA

 

12 MIESIĘCY

7.380 zł

 

6 MIESIĘCY

3.813 zł

 

3 MIESIĄCE

2.091 zł

 

1 MIESIĄC

811,80 zł

REKLAMA NA TYŁ AUTOBUSU

 

- WPŁATA JEDNORAZOWA

 

12 MIESIĘCY

6.765 zł

 

6 MIESIĘCY

3.567 zł

 

3 MIESIĄCE

1.845 zł

 

1 MIESIĄC

676,50 zł

 

 1. Jeżeli wpłata dokonywana jest na raty to doliczamy 5% do wartości brutto.
 2. PLAKATY DO FORMATU A2,B2

Jeden miesiąc po jednym miejscu plakatowym w 14 autobusach 440 zł plus 23% VAT.

Niepełny miesiąc (2 tygodnie, 3 tygodnie ) po jednym miejscu plakatowym  w 14 autobusach 330 zł. plus 23% VAT.

Przy fakturowaniu comiesięcznym ekspozycji dłuższych niż jeden miesiąc, doliczane jest 5% do każdej faktury.

 1. Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.

                                                                               Załącznik nr 5

   PLANOWANY KOSZT 1 KM W UKŁADZIE KALKULACYJNYM DLA POJAZDU MECUS

 

LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

KWOTA BRUTTO

1

Płace i narzuty

 

Normalnie

100%

0,48

0,89

2

Materiały pędne, oleje i smary

 

0,64

3

Amortyzacja

 

0,22

4

Ogumienie

 

0,65

5

Naprawy eksploatacyjne

 

0,21

6

Ubezpieczenia

 

0,23

7

Koszty bezpośrednie

·         ogólnozakładowe

·         wydziałowe

0,46

8

Ogółem koszty

Zysk

2,92

0,58

3,33

0,67

9

Do zapłaty

 

3,50

4,00

         

 1. Stawki VAT stosować zgodnie z klasyfikacją usług.