DLA PASAŻERA

OPŁATY DODATKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT MANIPULACYJNYCH

 Załącznik Nr 2

do uchwały Nr. XXXXVIII/151/2021

Rady Miasta Skierniewice z dnia 22.12.2021 r.

OPŁATY DODATKOWE ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT MANIPULACYJNYCH W PUBLICZNYM

TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA LINIACH KOMUNIKACYJNYCH W GRANICACH MIASTA SKIERNIEWICE

  • § 1. Ustala się następujący sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej:

L.p.

Wyszczególnienie

Sposób ustalania opłaty dodatkowej

1

Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu).

50 -krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

2

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.

45-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

3

Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportowego:

1)               zwierząt i rzeczy, za przewóz których niniejsza uchwała przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu

2)               rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.

25-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu

- normalnego

4

Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

5

Opłata  manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej.

5-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego przejazdu - normalnego

6

W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1, 2 i 3 bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli.

wysokość opłat dodatkowych

wymienionych w punkcie 1,

2 i 3 obniża się odpowiednio o 30%

7

W przypadku nieuiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1, 2 i 3 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu obowiązującego do tej opłaty.

wysokość opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1,

2 i 3 podwyższa się odpowiednio o 30%

  • § 2. W przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż 7 dni od dnia wystawienia wezwania, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego biletu okresowego 30 dniowego imiennego, którego nie posiadał podczas przejazdu należność za przewóz i opłatę dodatkową, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, podlegają umorzeniu.
  • § 3. Ustala się następujące wysokości opłat za przewóz bagażu:
  • opłata za przewóz bagażu ręcznego, którego suma wymiarów (szerokość + długość + wysokość) przekracza 120 cm odpowiada wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, za wyjątkiem wózka dziecięcego, inwalidzkiego;
  • opłata za przewóz psa odpowiada wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.