DLA PASAŻERA

UCHWAŁA w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji

UCHWAŁA NR XXXXVIII/151/2021

RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 22.12.2021r.

w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu

środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                 (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. poz. 679) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.- Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020r. poz. 8) Rada Miasta Skierniewice uchwala,                       co następuje:

  • § 1. Ustala się opłaty za usługi przewozu osób oraz ich bagażu w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice, w wysokościach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  • § 2. Ustala się opłaty dodatkowe oraz wysokość opłat manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice, w wysokościach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
  • § 3. Wprowadza się Regulamin przewozu osób oraz ich bagażu w publicznym transporcie zbiorowym stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  • § 4. Traci moc uchwała Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2012r. poz. 528), uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2015r. poz. 1710), uchwała Nr XX/6/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2016r. poz. 909), uchwała Nr XXVIII/123/2016 Rady Miasta Skierniewice  z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice     z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3922 z dn. 15.09.2016r.), uchwała Nr XXXI/173/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2016r. poz. 5666), uchwała Nr XLI/106/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2017r. poz. 3762), uchwała                          Nr XXVIII/74/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/15/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2019r. poz. 3563).
  • § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
  • § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon