Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

Skierniewice, dnia 27.12.2019 r.

MIEJSKI  ZAKŁAD  KOMUNIKACJI  Spółka  z o. o.

96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, ul. Czerwona nr 7

 ( Zamawiający)

MZK.09.Pp.2019 

 

 

INFORMACJA  
o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                               W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

Zamawiający działając na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z ust. 2 § 5 w/w Regulaminu  na wybór biegłego rewidenta  

( publikacja ogłoszenia  na stronie internetowej Zamawiającego www.mzkskierniewice.pl/ zamówienia )

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zamówienia.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 2,   złożoną przez Wykonawcę:

BIURO RACHUNKOWO-AUDYTORSKIE

HALINA STANISZAK

96-300 Żyrardów

  1. ul. Jana Kilińskiego 46

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią ogłoszenia w sprawie wyboru biegłego rewidenta i w kryterium cenowym oferta uzyskała 100pkt.

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jeszcze jedna oferta Nr 1 , która uzyskała w kryterium cenowym 75 pkt, złożona przez Wykonawcę: Ewa Janiak, Biegły Rewident, 96-100 Skierniewice, ul. Ziołowa 32.